Документация

 

Стратегия за развитието на ДГ „Малина“ за периода 2018-2022 г.

Правилник за дейността на ДГ „Малина“

Приложения към правилника за дейността

  

Анекс към правилника за дейността – във връзка с изменение на Наредба №5 от 2016 г. за предучилищното образование

План за работа в извънредна епидемиологична обстановка

Годишен план

Програмна система

Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ „Малина“

Дневен режим

Седмично разпределение

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Прграма за превенция на отпадането от образователната система

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

План-програма по БДП за 2021 г.