Документация

 

Стратегия за развитието на ДГ „Малина“ за периода 2022-2027 г.

Правилник за дейността на ДГ „Малина“

Приложения към правилника за дейността

 

Годишен план

Дневен режим

Програмна система

Прграма за превенция на отпадането от образователната система

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

План за дейността на екипа за подкрепа на личностното развитие

Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ „Малина“

График за консултиране на родителите с педагогическите специалисти

План за контролната дейност на директора 2023-24

План за тематична проверка

План за дейността на психолога

План-програма по БДП за 2023-2024 учебна година

План за сигурност

Правилник ЗБУТ

Архив за 2022-2023 г.

Стратегия за развитието на ДГ „Малина“ за периода 2022-2026 г.

План за действие и финансиране

Правилник за дейността на ДГ „Малина“

Приложения към правилника за дейността

 

Годишен план

Дневен режим

Седмично разпределение

График на учителите по музика

Програмна система

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Прграма за превенция на отпадането от образователната система

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

План за дейността на екипа за подкрепа на личностното развитие

Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ „Малина“

Правилник за вътрешния трудов ред

План за квалификационна дейност

План за контролната дейност на директора 2022-23

План за работата на педагогическия съвет

План за дейността на психолога

План за защита при бедствия

План-програма по БДП за 2022 г.

План за сигурност

Правилник ЗБУТ

Архив за 2021-2022 г.

Стратегия за развитието на ДГ „Малина“ за периода 2018-2022 г.

Правилник за дейността на ДГ „Малина“

 

Приложения към правилника за дейността

 

План за работа на комисията за превенция при идентифициране на случай, за действие при подаден или получен сигнал или съмнение за дете в риск от насилие или при възникване на кризисна ситуация за учебната 2021/2022 година.

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в ДГ“Малина“ за 2021/2022 учебна година.

Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина

Изисквания и рамка към детското портфолио в ДГ „Малина“

Процедура за работа със сигнали за корупция, предложения и жалби на граждани в ДГ „Малина“

Правилник за пропусквателния режим в ДГ „Малина“

План за работа на ДГ „Малина” за учебната 2021-2022 година в условия на извънредна епидемична обстановка

Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекция

График за сутрешния филтър

Вътрешни правила за извършване на дейности над ДОС

Годишен план

Програмна система

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Прграма за превенция на отпадането от образователната система

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

План за дейността на екипа за подкрепа на личностното развитие

Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ „Малина“

Дневен режим

Седмично разпределение

План-програма по БДП за 2021 г.

План за сигурност

Архив за 2020-2021 г.

Стратегия за развитието на ДГ „Малина“ за периода 2018-2022 г.

Правилник за дейността на ДГ „Малина“

Приложения към правилника за дейността

 

Анекс към правилника за дейността – във връзка с изменение на Наредба №5 от 2016 г. за предучилищното образование

План за работа в извънредна епидемиологична обстановка

Годишен план

Програмна система

Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ „Малина“

Дневен режим

Седмично разпределение

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Прграма за превенция на отпадането от образователната система

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

План-програма по БДП за 2021 г.