Квалификации на педагогическите специалисти

 

Тема: „Технологии за формиране и развитие на ключова компетентност“
Период на провеждане: 11.05.2024г. – 22.05.2024 г.
Обучаваща организация: Евроклас консулт ЕООД
Участвали падагогически специалисти – 25 /двадесет и пет/.
Хорариум -16 академични часа, 1 квалификационен кредит.

Архив

Kвалификации за учебната 2022/2023г.

Проведени квалификации през 2022 година:

1.“Ефективни техники за комуникация и работа с родителите“-17.09.2022 г.-29.09.2022 г.
Обучаваща организация – Бургаски свободен университет.
Участвали в квалификационния курс – 35/тридесет и пет/ учители. 16 /шестнадесет/академични часа.

2. „Методика на обучението на децата и учениците по БДП“
– месец юни, месец юли 2022г.
Обучаваща организация – Русенски университет“Ангел Кънчев“ – Център за продължаваща квалификация.
Участвали в квалификационния курс – двама учители.

3. „Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“ – месец юни, месец юли 2022г.

Обучаваща организация – Русенски университет“Ангел Кънчев“ – Център за продължаваща квалификация.
Участвали в квалификационния курс – 20/двадесет/ учители.

4.“Специфични умения за работа в комисия по БДП“ – месец юни, месец юли 2022г.
Обучаваща организация – Русенски университет“Ангел Кънчев“ – Център за продължаваща квалификация.
Участвали в квалификационния курс – трима учители.

5. „Планиране, организация и контрол на обучението по БДП“-месец юни, месец юли 2022г.
Обучаваща организация – Русенски университет“Ангел Кънчев“ – Център за продължаваща квалификация.
Участвали в квалификационния курс – директор и зам.директор Учебна дейност.

6.“Обучение, основано на опита – нови материали и презентации при прилагане на Монтесори метода в образователния процес“
„Подходи към деца с дезадаптивно поведение в класната стая“ – 22.-23.10.2022г.
Обучаваща организация – ТОТАЛ КОНСУЛТ ЕООД
Участвали в квалификационния курс – трима учители и директор.

7. „Мястото и ролята на помощник-възпитателя в екипната подкрепа към детето и групата при прилагане на Монтесори педагогика в ДГ“ – 29-30.10.2022г.
Обучаваща организация – ТОТАЛ КОНСУЛТ ЕООД
Участвали в квалификационния курс – осем помощник-възпитатели.

8. Музиката в Монтесори среда за деца 3-6 години – 29.10.2022г. – 13.11.2022г. Присъдени 2 квалификационни кредита.
Обучаваща организация – НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Участвали в квалификационния курс – един старши учител музика.

9.Тема на обучението: “ Адаптация на деца, постъпващи в общински детски градини“
Място на провеждане: гр. Пловдив
Период на провеждане: 08.04.2023г. – 18.04.2023г.
Начален и краен час: 08.50 – 16.00
Обучителна организация:“ Евроклас консулт прим“ ЕООД
Брой педагогически специалисти: 26/двадесет и шест/

10. Тема на обучението: „Компетентностен подход в образованието“
Място на провеждане: гр. Пловдив
Период на провеждане: 10.06.2023г. – 20.06.2023г.
Начален и краен час: 09.00 – 16.00
Обучителна организация: „Евроклас -консулт“ ЕООД
Брой педагогически специалисти: 27/двадесет и седем/

План за квалификационна дейност