Квалификации на педагогическите специалисти

 

План за квалификационна дейност

 

Проведени квалификации през 2022 година:
 
1.“Ефективни техники за комуникация и работа с родителите“-17.09.2022 г.-29.09.2022 г.
Обучаваща организация – Бургаски свободен университет.
Участвали в квалификационния курс – 35/тридесет и пет/ учители. 16 /шестнадесет/академични часа.
 
2. „Методика на обучението на децата и учениците по БДП“
– месец юни, месец юли 2022г.
Обучаваща организация – Русенски университет“Ангел Кънчев“ – Център за продължаваща квалификация.
Участвали в квалификационния курс – двама учители.
 
3. „Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“ – месец юни, месец юли 2022г.
Обучаваща организация – Русенски университет“Ангел Кънчев“ – Център за продължаваща квалификация.
Участвали в квалификационния курс – 20/двадесет/ учители.
 
4.“Специфични умения за работа в комисия по БДП“ – месец юни, месец юли 2022г.
Обучаваща организация – Русенски университет“Ангел Кънчев“ – Център за продължаваща квалификация.
Участвали в квалификационния курс – трима учители.
 
5. „Планиране, организация и контрол на обучението по БДП“-месец юни, месец юли 2022г.
Обучаваща организация – Русенски университет“Ангел Кънчев“ – Център за продължаваща квалификация.
Участвали в квалификационния курс – директор и зам.директор Учебна дейност.
 
6.“Обучение, основано на опита – нови материали и презентации при прилагане на Монтесори метода в образователния процес“
„Подходи към деца с дезадаптивно поведение в класната стая“ – 22.-23.10.2022г.
Обучаваща организация – ТОТАЛ КОНСУЛТ ЕООД
Участвали в квалификационния курс – трима учители и директор.
 
7. „Мястото и ролята на помощник-възпитателя в екипната подкрепа към детето и групата при прилагане на Монтесори педагогика в ДГ“ – 29-30.10.2022г.
Обучаваща организация – ТОТАЛ КОНСУЛТ ЕООД
Участвали в квалификационния курс – осем помощник-възпитатели.
 
8. Музиката в Монтесори среда за деца 3-6 години – 29.10.2022г. – 13.11.2022г. Присъдени 2 квалификационни кредита.
 Обучаваща организация – НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Участвали в квалификационния курс – един старши учител музика.