От психолога

 

Дейности на психолога

Уважаеми родители и учители, в Детска градинаМалина“ – Пловдив от месец февруари 2020 г. има назначенпсихолог“.

Основната цел на психолога, който работи в детската градина, е да наблюдава, оценява и подкрепя психичното здраве и развитие на децата.

Работи в екип с учителите и другите педагогически специалисти, както и с родителите, за разпознаване на децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа.

Участва в оценката на потребностите на детето с прогноза и насоки за личностното му развитие.

Ранна оценка на детското развитие съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Консултиране на учителите и родителите по даден проблем, свързан с обучението, възпитанието и социализацията на децата и вземане на решение по случай.

Посредничество при решаване на възникнали недоразумения и конфликти.

Спазва етичния кодекс за работа с деца, професионална етика и конфиденциалност.

Психологът има график за свободна работа и изготвя свой собствен работен план, съпоставяйки го с работния план на преподавателите.

Психолог: Иванка Митова

 

Понеделник

Бугариево“ 30

Вторник

Бул. „А. Стамболийски“ 2а

Сряда

Бугариево“ 30

Четвъртък

Бул. „А. Стамболийски“ 2а

Петък

 Бул. „А. Стамболийски“ 2а

08.00 ч. – 14.00 ч

08.00 ч. – 14.00 ч

08.00 ч. – 14.00 ч

08.00 ч. – 14.00 ч

08.00 ч. – 14.00 ч

Приемно време за консултации с родители:

От понеделник  до петък – 08. 00 – 09. 00 ч. – по предварителна заявка  на тел: 0898736169

 

План и график за дейността на Психолога през учебната 2022/2023 г.

 

 „Моят герой си ти“ – как децата могат да се борят с COVID-19

 

  РЕАДАПТАЦИЯ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

Да подготвим детето за детската градина