Проекти

 

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

През 2019 година ДГ “Малина“ участва по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове, дейност 1.


Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

От 2019 година ДГ “Малина“ участва по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове, дейност 2


Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

ДГ “Малина“ участва по  проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове :

  •      По  дейност 2.1. Изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане( месечни, целеви  и еднократни), по реда на наредба №рд 07- 5/ 2008 г. ( целеви за отопление съобразно вида отопление) и чрез фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи)
  •      По дейност 3.2. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция.

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ДГ “Малина“ участва по  проект  BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове : 

  • По дейност 2. Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.)

Участие на ДГ“Малина“ в Национални програми и други:

 

  • Схема „Училищен плод“ и  „Училищно мляко“;
  •  

  • Общинска образователна програма „Въвеждане и развитие на Монтесори педагогиката в детските градини на територията на гр. Пловдив“;
  •  

  • Всяка година ДГ“Малина“ кандидатства с проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините.