Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

 

От 2019 година ДГ “Малина“ участва по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове, дейност 2