Самостоятелна организация на обучение

 

Самостоятелната оганизация на обучение се осъществява съгласно Чл. 18, ал.1 до ал.10 и Чл.18б, ал.1 до ал.6 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование.

 

Чл. 18. (1) Самостоятелната организация включва възпитание,
социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от детската градина или училището в началото и в края на учебното време по чл. 12, ал. 1.
(2) Самостоятелната организация се провежда по заявено желание
на родителя за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в регионалното управление по образование по чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. (изм. – ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) декларация,
съдържаща данни за детето и родителите – трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес; при подаването ѝ се представят оригиналът на акта за раждане на детето и лична карта на родителите за проверка на декларираните данни;
2. (отм. – ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
3. декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с
възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;
4. програма за развитие на детето, която задължително съдържа:
а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта,
индивидуалните потребности и интересите на детето и гарантиращи
постигането на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;
б) примерно разпределение на теми за постигане на
компетентностите по чл. 28, ал. 2 за съответната възрастова група;
в) списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.
(4) Експертната комисия в едномесечен срок от подаване на
заявлението по ал. 2 и анализ на документите по ал. 3 одобрява или отказва да одобри включването на детето в самостоятелна организация.
(5) Експертната комисия отказва да одобри включването в
самостоятелна организация, когато:
1. не представи някой от документите по ал. 3;
2. не е осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с
възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както
и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;
3. представената програма не гарантира постигането на някоя от
целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;
4. избраните методики и подходи не са съобразени с възрастта,
индивидуалните потребности и интересите на детето.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) За
установяване на верността на декларираните обстоятелства по ал. 3, т. 3
експертната комисия може да извършва проверки на място.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Експертната
комисия по ал. 4 може да провежда събеседване с детето и с родителите преди вземането на решението по ал. 4.
(8) Постиженията на детето в съответствие с чл. 28, ал. 2,
възпитавано, социализирано, обучавано и отглеждано при самостоятелна
организация, се определят от учители в детската градина или училището в началото и в края на учебното време по чл. 12, ал. 1.
(9) За провеждане на дейността по ал. 8 родителите осигуряват
присъствието на детето в определен от детската градина или училището ден и час.
(10) Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на
учебното време по чл. 12, ал. 1 не постига компетентностите по чл. 28, ал. 2,от следващата учебна година се включва в целодневна, полудневна или
почасова организация на предучилищно образование по избор на родителите.
Приложение: