Стратегия

 

Стратегия, мисия, визия, цели

Стратегия:

Утвърждаване на детската градина като престижно, привлекателно, конкурентноспособно  детско заведение от съвременен тип, гарантиращо: зачитане на правата, свободата и сигурността на децата; прилагане на разнообразни стратегии за възпитаване на толерантност и автономия на детската личност; стимулиране на образователния потенциал на всяко дете и максимално развитие на личностния му потенциал; социализация и подготовка за училищно обучение.

Мисия:

Усъвършенстване на възпитателно-образователния процес и създаване на условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование и полагане на основите на учене през целия живот: осигуряване на физическо, познавателно, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата в гражданското общество и обединена Европа при водещата роля на играта в процеса на педагогическо взаимодействие.

Ценности:

     Хуманизиране и демикратизиране дейността на детската градина за максимално идентифициране на нуждите, нагласите, поведението и развитие на капацитета на участниците в образователния процес, които отразяват промените в отговорностите и правата им чрез изграждане на загрижена учеща се педагогическа общност за постигане на високи резултати, свързани с цялостното развитие на децата чрез:

  • поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия;
  • реализиране на: „педагогика на толерантност и ненасилие“, „педагогика на сътрудничество“;
  • позитивно възпитание и обучение „чрез“ и „в“ игра;
  • създаване и реализиране на условия за „учене през целия живот“ на всички участници в процеса;
  • внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг, съобразен с новите потребности, изисквания и тенденции, за постигане на високи резултати при реализиране на политиката и приоритетите на Програмната система на Детската градина.

Цел:

Изграждане и функциониране на позитивна образователна среда в детската градина, осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено предучилищно образование на всички деца чрез оптимизиране на структурата, функциите, технологиите и методите на управление на  утвърждаване на детската градина като център за осъществяване на многостранни инициативи.

Като функционираща институция за реализация на ДОС за учебно съдържание в предучилищна възраст, детската градина е основният гарант и осъществява своята цел за организирано и целенасочено педагогическо взаимодействие между педагог, родител, дете, детска общност и общност на възрастните.