ян. 282019
 

    Индикативен списък на услуги, предоставяни от ДГ „Малина“ – В изпълнение на дейностите по РМС №704 от 05.10.2018г. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи