май 222020
 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители,

във връзка със Заповед № 9105-173 от 20.05.2020 г. на Министъра на образованието и приложените към нея МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА,  Заповед № 20ОА-917 от 21.05.2020 г. на кмета на община Пловдив и във връзка с ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА  ДГ “МАЛИНА“ ЗА ПОСТЕПЕННО И КОНТРОЛИРАНО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В УСЛОВИЯТА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID- 19, Ви уведомяваме, че ДГ „Малина“ – Пловдив отваря врати за своите възпитаници при спазването на мерки за безопасност в условията на разпространението на коронавирус.

Макар че детска градина „Малина“ се отваря за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места. Анализът на ситуацията към момента показва, че опасността съвсем не е преминала, ето защо е въпрос на отговорност родителите, които могат да намерят друго, по-безопасно решение за своите деца, да не ги изпращат в детска градина.

Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детска градина „Малина“, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето. /Декларация ще получите при първо посещение в ДГ „Малина“, ако нямате възможност да си я разпечатате./ В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина остава изцяло на родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина, още повече че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен. За подновяване на посещението на децата родителите не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и чл. 21, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Посещението на детска градина от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.

Посещението на детска градина е допустимо само за деца, които са вече записани в  детска градина “Малина“ през учебната 2019-2020 година. В случай на едновременно присъствие на повече от 20 деца от една група в детската градина се предприемат действия за разделянето им в подгрупи чрез обособяване на отделни кътове в рамките на общото помещение или се търси друго подходящо решение.

С децата, които посещават детска градина не се провеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

Приемът в детската градина се извършва по предварително оповестен график/ред, при необходимост и в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните условия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на най-малко 2 м между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина. За тази цел се отварят всички възможни входове на детската градина, което ще гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи. Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице, помощник- възпитател или учител/ работещи в една група/  при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.

Родителите нямат право да носят вода и други вещи от вкъщи. Раниците и пантофите се вземат ежедневно, като се дезинфекцират за следващото им посещение в детската градина. За тази цел е необходимо в раничките на децата да има торбички за еднократна употреба.

Молим Ви, стриктно да спазвате определените входове за предаване на децата, както и времето, ако е фиксирано такова.

Имайте предвид, че при първо посещение в ДГ, ще Ви отнеме повече време приемането на Вашето дете, тъй като ще бъде мерена телесната му температура.

При признаци на неразположение на детето, ще бъдете уведомявани веднага и по най-бързият начин трябва да вземете детето си.

 

  Декларация за информирано съгласие

  График за прием на децата – ДГ Малина – ул.Кичево

  График за прием на децата – ДГ Малина – втори адрес ул. Бугариево