окт. 212022
 

 

През 2022 г. бе спечелен  и реализиран ПРОЕКТ  в
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
„ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2022г.
На  ПУДООС
ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ
С НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:
 „С ГРИЖА ЗА НАСЕКОМИ,ПТИЧКИ И ЦВЕТЯ-
ЗАЕДНО ЩЕ НАПРАВИМ ПО-КРАСИВ СВЕТА“
 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
изказва своята сърдечна благодарност на всички участници в Националната кампания
 “Чиста околна среда 2022г.“, за проявеното усърдие и креативност при подготовката на
 проектните предложения с мисъм към околната среда и вярваме в успеха на реализирането 
на всички одобрени проекти.